Beleid 2018-2022

SWAN stelt zich als hoofddoel om te tonen dat in de periode 2018-2022 zorg voorkomen kan worden door de inzet van het welzijnswerk. Het creëren van basisvoorzieningen die voor iedere burger makkelijk toegankelijk zijn zorgt ervoor dat burgers zo lang mogelijk op eigen kracht kunnen participeren in de samenleving. Daartoe worden zij omringd door een sociaal netwerk en kunnen zij, waar nodig, gebruik maken van voorliggende algemene voorzieningen. Deze inzet zorgt voor een gevoel van goed welzijn en welbevinden bij de burger en levert een bijdrage om de inzet van individuele, veel duurdere voorzieningen, tot een minimum te beperken.

Het bestuur van SWAN is ambitieus en heeft voor de periode 2018-2022 de volgende doelen gesteld:

  1. Het behouden, verbreden en verjongen van het huidige vrijwilligersbestand en het bestuur.
  2. Het breder profileren van de stichting als welzijnspartner van en voor alle kwetsbare inwoners.
  3. Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.

Naast deze doelstellingen zal de stichting zich blijven inzetten voor het welzijn van inwoners. De stichting:

  •  stimuleert en faciliteert (burger)initiatieven die het welzijn in de buurt, wijk of gemeente bevordert;
  • richt zich op preventie en vroegtijdige signalering van problemen;
  • biedt diensten en ondersteuning ter bevordering van de zelfredzaamheid van inwoners, opdat zij op eigen kracht kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving;
  • stimuleert participatie van inwoners o.a. door middel van vrijwillige inzet;
  • doet dit in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

.Beloningsbeleid

Vrijwilligers en bestuursleden hebben de mogelijkheid om onkosten te declareren bij de penningmeester. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten die noodzakelijk zijn om de afgesproken taken uit te voeren worden vergoed in overleg met de penningmeester. De onkosten worden ingediend door middel van een declaratieformulier.