Input jaarplan 2021

Doelstellingen 2020-2024

  1. Het behouden, verbreden en verjongen van het huidige vrijwilligersbestand en het bestuur.
  2. Het breder profileren van de stichting als welzijnspartner van en voor alle kwetsbare inwoners.
  3. Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
  4. Het nader uitwerken en optimaliseren van de paraplufunctie

 

Actiepunten

 

  1. Huizen van de buurt

  • Het belangrijkste doel voor de Huizen van in 2021 zal zijn het herstel van de situatie van voor de pandemie. Dat houdt in dat het aantal deelnemers van voor die tijd (schatting van het aantal aangeven) op z’n minst op hetzelfde aantal zal moeten uitkomen. Daartoe worden alle deelnemers van 2020 benaderd met het verzoek om deel te nemen. Uiteraard voor zover dat doenlijk en verantwoord is. Ook willen we dat onze vrijwilligers plezier en zingeving blijven ervaren door het organiseren van activiteiten waar behoefte aan is en door gerichte ondersteuning;

  • Onderzocht gaat worden of het mogelijk is om niet alleen ouderen te interesseren voor de activiteiten van de Huizen van de buurt, maar ook kwetsbare inwoners van onze gemeente. Vooral mensen die zich sterk eenzaam voelen zouden gebaat kunnen zijn bij deelname aan de activiteiten;

  1. Accomodaties

  • SWAN blijft de ontwikkelingen volgen en dient waard gevraagd aan te geven of zij gebruik willen maken van de ruimtes; De ruimtebehoeften zijn geïnventariseerd. Financiële overzichten zijn in concept gereed

  1. MBvO

  • Het belangrijkste doel voor Mbvo in 2021 zal zijn het herstel van de situatie van voor de pandemie. Dat houdt in dat het aantal deelnemers van voor die tijd (145) op z’n minst op hetzelfde aantal zal moeten uitkomen. Daartoe worden alle deelnemers van 2019 en 2020 benaderd met het verzoek om deel te nemen. Uiteraard voor zover dat doenlijk en verantwoord is.

  • Het is goed om zo nu en dan de accommodaties onder het licht te houden om te bezien of deze nog wel voldoen aan alle eisen van deugdelijkheid, efficiënt gebruik e.d. Dit zal in het komend jaar plaatsvinden.

  • Onderzocht gaat worden of het mogelijk is om niet alleen ouderen te interesseren voor Mbvo, maar ook kwetsbare inwoners van onze gemeente. Vooral mensen die zich sterk eenzaam voelen zouden gebaat kunnen zijn bij deelname in het Mbvo-traject, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of slechtzienden. Daartoe brengen we het aanbod onder de aandacht bij het zorgnetwerk via onder meer persoonlijke contacten van Welzijn Rivierstroom en door het opstellen en verspreiden van nieuwe flyers.

  • Meer en meer is er belangstelling voor yoga. Voor de oudere deelnemers kan dat de zogenaamde stoelenyoga zijn, maar ook is denkbaar dat yoga voor 55+ers opgezet kan worden binnen het aanbod Mbvo. De belangstelling hiervoor zal worden gepeild en zo mogelijk wordt dit nieuwe aanbod gerealiseerd.

  • In het kader van het ‘lokaal akkoord Neder-Betuwe bloeit” zullen fysiotherapeuten en huisartsen geïnformeerd worden over de mogelijkheden van samenwerking met Mbvo . Daartoe brengen we het aanbod onder de aandacht bij de specialisten via onder meer persoonlijke contacten van Welzijn Rivierstroom, via de mail en door het opstellen en verspreiden van nieuwe flyers.

 

 

 

  1. Gebruik kantoorruimte

  • Kantoorruime (na de Coronacrisis) gebruiken voor o.a. Swanvergaderingen, Swanwerkgroepen of Swanworkshops, etc.

  • Daarnaast bied de ruimte gelegenheid om taken van het bestuur te centraliseren zoals het archief van de penningmeester (wat thans is opgeslagen bij de penningmeester thuis) en centrale spullen, denk daarbij aan briefpapier, enveloppen, cartridges, en diverse andere kantoorartikelen en reservematerialen, hiervoor moet wel de inboedel van de ruimte worden aangepast (aanschaf archiefkast en voorraadkast).

  1. Tafeltje Dekje

  • Om in 2021 de maaltijden te kunnen blijven bezorgen zullen er nieuwe vrijwilligers aangetrokken moeten worden, misschien dat er nu ook mensen die thuis werken geïnteresseerd zijn.

  • Verder willen wij ook inwoners die niet kunnen/willen koken benaderen en gezinnen waarvan er 1 ouder in het ziekenhuis ligt of revalideert kijken of tafeltje dekje ook voor hun wat kan betekenen. Door middel van flyers in ziekenhuizen, kerken, huisartsenpraktijken en in de winkels willen wij meer bekendheid geven aan het gemak en de gezonde maaltijden van tafeltje dekje.