Jaarplan 2022

Jaarplan 2022

(vastgesteld in bestuur op 16 december 2021)

 

Doelstellingen 2020-2024(zie Meerjarenbeleidsplan SWAN 2020-2024)

  1. Het behouden, verbreden en verjongen van het huidige vrijwilligersbestand en het bestuur. Tevens zorgdragen voor een gedegen preventie- en integriteitsbeleid.
  2. Het breder profileren van de stichting als welzijnspartner van en voor alle kwetsbare inwoners.
  3. Het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten.
  4. Het nader uitwerken en optimaliseren van de paraplufunctie

 

Actiepunten

 

  1. Vrijwilligers

Het is van cruciaal belang dat ons vrijwilligersbestand op peil blijft. Daartoe moeten activiteiten worden opgezet die vrijwilligers aan de SWAN binden. Zo mogelijk wordt weer in de zomer een dag van de vrijwilligers georganiseerd met een brede uitnodiging.

Onze organisatie dient te voldoen aan een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid. Hieronder vallen bijvoorbeeld een vertrouwens (contact)persoon, gedragsregels, aannamebeleid of andere maatregelen die positief bijdragen aan een vellige vrijwilligersorganisatie. Dit moet leiden tot de erkenning van de overheid voor de regeling gratis VOG.

 

  1. De verbreding van de doelgroepen

De verbreding van de doelgroepen van de SWAN zal ter hand worden genomen in samenwerking met Welzijn Rivierstroom. Het gaat hier om activiteiten voor kwetsbare inwoners van Neder-Betuwe die niet specifiek onder een Huis van vallen. Denk hierbij aan bewonersinitiatieven als de Chill Club en Autisme Verbindt. Met WRS dienen concrete resultaten op dit vlak te worden geformuleerd.

 

  1. Huizen van de buurt
  • Het belangrijkste doel voor de Huizen van in 2022 zal zijn het herstel van de situatie van voor de pandemie. Dat houdt in dat het aantal deelnemers van voor die tijd op z’n minst op hetzelfde niveau zal moeten uitkomen. Daartoe worden alle deelnemers van 2019 en 2020 benaderd met het verzoek om deel te nemen. Uiteraard voor zover dat doenlijk en verantwoord is. Ook willen we dat onze vrijwilligers plezier en zingeving blijven ervaren door het organiseren van activiteiten waar behoefte aan is en door gerichte ondersteuning;

  • Onderzocht gaat worden of het mogelijk is om niet alleen ouderen te interesseren voor de activiteiten van de Huizen Van de Buurt, maar ook kwetsbare inwoners van onze gemeente. Vooral mensen die zich sterk eenzaam voelen, zouden gebaat kunnen zijn bij deelname aan de activiteiten.

  • In samenwerking met en door ondersteuning van Welzijn Rivierstroom zal de coördinatie binnen de Huizen Van de Buurt versterkt moeten worden en wel zodanig dat elk Huis van kan bogen op een heldere interne coördinatiestructuur. Hiertoe moet vooraf meetbare inzet worden geformuleerd

  1. MBvO
  • Het belangrijkste doel voor Mbvo in 2022 zal zijn het herstel van de situatie van voor de pandemie. Dat houdt in dat het aantal deelnemers van voor die tijd (145) op z’n minst op hetzelfde aantal zal moeten uitkomen (thans 132). Daartoe worden alle deelnemers van 2019, 2020 en 2021 benaderd met het verzoek om deel te nemen. Uiteraard voor zover dat doenlijk en verantwoord is binnen de grenzen van de huidige pandemie.

  • Onderzocht gaat worden of het mogelijk is om niet alleen ouderen te interesseren voor Mbvo, maar ook kwetsbare inwoners van onze gemeente. Vooral mensen die zich sterk eenzaam voelen, zouden gebaat kunnen zijn bij deelname in het Mbvo-traject, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of slechtzienden. Daartoe brengen we het aanbod onder de aandacht bij het zorgnetwerk via onder meer persoonlijke contacten van Welzijn Rivierstroom.

  • Onderzocht zal worden of er andere activiteiten in het kader van MBVO ontwikkeld kunnen worden (bv. Dansen).

  1. Tafeltje Dekje
  • Om in 2022 de maaltijden te kunnen blijven bezorgen zullen er nieuwe vrijwilligers aangetrokken moeten worden, misschien dat er nu ook mensen, die thuis werken, geïnteresseerd zijn. Daartoe zal actie worden ondernomen in samenwerking met Welzijn Rivierstroom.

  • Verder willen wij ook inwoners die niet kunnen/willen koken benaderen en gezinnen waarvan er één ouder in het ziekenhuis ligt of revalideert kijken of tafeltje dekje ook voor hun wat kan betekenen. Door middel van flyers in ziekenhuizen, kerken, huisartsenpraktijken en in de winkels willen wij meer bekendheid geven aan het gemak en de gezonde maaltijden van tafeltje dekje.

  1. Gebruik kantoorruimte
  • De kantoorruime in de Snellenburg zal –ten einde bestuurskosten te verlagen- zoveel mogelijk gebruikt worden voor o.m. Swanvergaderingen, Swanwerkgroepen of Swanworkshops, archief, etc.

Opheusden, december 2021