Doelstellingen activiteitenaanbod SWAN

logo-zonder-witterand

De Stichting WelzijnsActiviteiten Neder-Betuwe, afgekort SWAN, heeft tot doel om onder andere het onderdeel ‘ouderenwerk’ te organiseren in alle zes woonkernen van de gemeente Neder-Betuwe.

SWAN heeft een paraplufunctie voor welzijnsactiviteiten, die tot doel hebben om voor, door en met burgers initiatieven te organiseren en uit te voeren die gericht zijn op gezondheid, zelfstandig wonen, mobiliteit, ontmoeting en educatie te bevorderen. Deze initiatieven worden uitgevoerd met behulp van meer dan 230 vrijwilligers afkomstig uit alle woonkernen en waar nodig ondersteund door professioneel kaderpersoneel per kernactiviteit.

Al onze activiteiten hebben een preventieve functie. Door gebruik te maken van onze activiteiten kunnen mensen langer thuis blijven en doen zij minder een beroep op professionele hulp.

In dit document volgt een opsomming van het activiteitenaanbod van de SWAN, waarbij per activiteit wordt ingegaan op de doelstelling en de manier waarop deze zou kunnen bijdragen aan een van de bovengenoemde probleemgebieden & kansen.

  1. Tafeltje Dekje

Tafeltje Dekje is een maaltijdvoorziening voor een hulpbehoevende inwoners van onze woonkernen met een kleine beurs en die zelf niet in staat zijn om hun eigen warme maaltijden te kunnen inkopen, te koken en te kunnen verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ouderen, zieken, gehandicapten en andere (tijdelijke) hulpbehoevende inwoners.

De doelstelling vanuit de SWAN is om deze inwoners van de gemeente, die niet in staat zijn door sociale- of medische omstandigheden zelfstandig een warme maaltijd te bereiden, hierin toch te voorzien. De persoonlijke aandacht die (bijna) dagelijks wordt verzorgd door de ‘vrijwillige thuisbezorgers’ van deze maaltijdvoorziening wordt als zeer waardevol beschouwd en zorgt voor een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het wordt ook door de familie van betreffende persoon als waardevol ervaren, want het is een vertrouwd idee dat er extra op ze wordt gelet. Daarnaast worden er signalen opgevangen die wijzen op bijvoorbeeld verwaarlozing, vereenzaming of medische problemen. Deze signalen worden opgepakt en doorgegeven aan de instelling, de thuiszorg, medische verzorgers en andere daartoe geëigende personen of instanties.

SWAN is volledig afhankelijk van vrijwilligers die de dagelijkse maaltijden willen bezorgen. Hierdoor blijft de kostprijs van de geleverde maaltijden in alle redelijkheid laag. Wel hebben wij de mogelijkheid in uitlevering van ‘warme maaltijden’ en ‘koelvers-maaltijden’: e.e.a. afhankelijk van de lokale en externe leveranciers en de woonkern van de gebruiker(s).

  1. Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)

Meer Bewegen voor Ouderen staat voor: bewegingsactiviteiten voor mensen van 60 jaar en ouder. Door SWAN worden (wekelijks) in de verschillende woonkernen MBvO-activiteiten georganiseerd. Een aantal voorbeelden zijn: gym, valpreventie, veilig gebruik van de rollator, internationale dans, koersbal en wandel- en fietstochten.

De bewegingsactiviteiten hebben als doel het mobiliseren van de ouder wordende mens te onderhouden, zodat zij zo optimaal mogelijk blijven functioneren en zo lang mogelijk in staat zijn zichzelf te redden. De begeleiding van de activiteiten is in handen van speciaal opgeleide docenten die de lessen aanpassen aan de mogelijkheden en wensen van de deelnemers.

Bij deze activiteit speelt ook het sociale aspect een zeer belangrijke rol.

  1. Klaartje/Swobrik

Klaartje en Swobrik zijn bussen voor personenvervoer en deze bussen rijden voor alle ouderen en gehandicapten in de gemeente Neder-Betuwe. Inwoners kunnen de bussen gebruiken om boodschappen te doen, voor bezoek aan familie, kennissen, huisarts, diëtiste, tandarts, pedicure, ziekenhuis, verzorgings- en verpleeghuis, bibliotheek, cultuur, enz. Het is heel gemakkelijk: bus tijdig bestellen, thuis instappen, bezoek van doel en thuis uitstappen.

De bussen zijn voorzien van een lift voor rolstoelgebruikers. Bekwame vrijwilligers, chauffeurs en administratief medewerkers hebben zich belast met de organisatie en het rijden met de bussen. Klaartje is gestationeerd in Ochten en Swobrik in Kesteren en samen werken ze voor de gehele doelgroep in alle woonkernen van onze gemeente.

Het doel van het ouderenvervoer is lokaal groepsvervoer aan ouderen en gehandicapten aan te bieden om de mogelijk van zelfstandig wonen en deel te (kunnen) nemen aan de lokale samenleving te optimaliseren. Hierbij wordt vooral ook aandacht besteed aan de groep die extra aandacht nodig heeft om te kunnen blijven participeren in de samenleving. Het betekent dat de ouderen, die wij vervoeren, met elkaar in contact komen en kunnen communiceren, elkaar meer gaan begrijpen en ook vernieuwde contacten leggen. Op deze wijze bieden wij een zeer belangrijke substantiële bijdrage aan hun zelfredzaamheid.

  1. Educatieve en culturele activiteiten

SWAN heeft een divers aanbod aan educatieve en culturele activiteiten.

Op het educatieve vlak verzorgt SWAN computer-, foto- en iPad-cursussen. Met deze cursussen heeft SWAN het doel om de oudere doelgroep, en zo mogelijk iedereen die daar behoefte aan heeft, de mogelijkheden van het gebruik van de computer, het internet en de sociale media zelf te laten ervaren. Participatie en zelfontplooiing voor alle zestigplussers in de huidige informatiemaatschappij vindt SWAN zeer belangrijk. Daarom biedt SWAN vormen van seniorenonderwijs /educatie en ondersteuning. Door ouderen wegwijs te maken in de digitale wereld (sociale media) leren zij om te gaan met programma’s gericht op het gebruik van internet, e-mail, facebook en skype. Hiermee kunnen hedendaagse sociale contacten beter worden onderhouden en kan sociale eenzaamheid worden bestreden.

Op het culturele vlak verzorgt SWAN schildercursussen en diverse soosactiviteiten (waaronder de BINGO in Kesteren) in de woonkernen. Het doel van deze activiteiten is om ouderen door middel van gezellige en informatieve ochtenden/middagen en avonden hun sociale contacten in stand te laten houden, te bevorderen en zo mogelijk uit te breiden.

  1. Waardering van de vrijwilliger

Naast de bovengenoemde activiteiten vindt SWAN het belangrijk om haar vrijwilligers minimaal 1x per jaar in het zonnetje te zetten. Daarom organiseren wij jaarlijks de ‘SWAN vrijwilligersdag’. Hoewel deze activiteit niet direct valt te koppelen aan een doelstelling van de gemeente, is het bestuur van mening dat subsidie (financiële ondersteuning) voor deze activiteit van groot belang is in het kader van de waardering van de vrijwilliger.

Een ‘schouderklopje’ voor alle betrokkenheid die elke vrijwilliger, een ieder op zijn eigen manier, uitvoert voor zijn medemens is veelal niet in geld uit te drukken. En juist die waardering willen wij op onze vrijwilligersdag bewerkstellen. Ook onze de jaarlijkse kerstattentie voor alle vrijwilligers valt onder deze noemer.

  1. Dag van de ouderen

Ouderen in Nederland krijgen jaarlijks op 1 oktober, de Dag van de Ouderen, extra aandacht. Verschillende gemeenten en instellingen organiseren activiteiten om deze dag voor ouderen tot een onvergetelijke te maken. SWAN vindt de viering van deze dag belangrijk en organiseert daarom jaarlijks diverse activiteitenprogramma’s in de verschillende dorpskernen.

Doel van deze dag is om wensen van ouderen te vervullen en interactie tussen jong en oud te stimuleren. Met deze dag willen wij aandacht vragen voor onder andere het verbeteren van de zorg en de strijd tegen eenzaamheid en uitsluiting bij ouderen.

  1. Algemene kosten

Om ons activiteitenaanbod te kunnen aanbieden worden diverse onkosten gemaakt. Hierbij valt te denken aan de kosten van kantoorbenodigdheden, kosten website, onkostenvergoeding vrijwilligers en bestuur, kosten accountant en telefoonkosten.

De subsidie voor deze kosten is een noodzakelijke randvoorwaarde voor onze stichting voor de dagelijkse gang van zaken.

Voor eventuele vragen of opmerkingen over de verantwoording kunt u zich wenden tot het dagelijks bestuur.

Dagelijks Bestuur Stichting WelzijnsActiviteiten Neder-Betuwe, augustus 2020